Khòai-chhiaê ì-sù ū:

  • (Hàn-jī: 快車, Eng-gí: Rapid Transit, Hôa-gí: 捷運)
  • Khoài-chhia, choân-miâ sī Bāng-lō͘ Khoài-chhia, sòaⁿ-téng ê chōe-thêng-su kah siok-thoân hā-chài nńg-thé
  • Khoài-chhia Bah-koaⁿ ê kán-chheng, sī Tâi-oân Tâi-pak-chhī chhut-miâ ê bah-koaⁿ siong-ka

Siong-koan bûn-chiuⁿ siu-kái

Pa̍t-chióng tēng-gī siu-kái

Khòai-chhia ma ū kho-lêng sī chí sai liáu kha kín ê hóe-chhia. Tùi èng ê sī sai liáu kha bān ê Bān-chhia. M̄-koh, chit-má Tâi-oân ê hóe-chhia í-keng bô bān-chhia/khòai-chhia ê khu hun. Ē-sài kóng lóng chóng sī khòai-chhia.

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.