Khòai-chhia

Khòai-chhia (Hàn-jī: 快車, Eng-gí: Rapid Transit, Hôa-gí: 捷運)

Siong-koan bûn-chiuⁿSiu-kái

Pa̍t-chióng tēng-gīSiu-kái

Khòai-chhia ma ū kho-lêng sī chí sai liáu kha kín ê hóe-chhia. Tùi èng ê sī sai liáu kha bān ê Bān-chhia. M̄-koh, chit-má Tâi-oân ê hóe-chhia í-keng bô bān-chhia/khòai-chhia ê khu hun. Ē-sài kóng lóng chóng sī khòai-chhia.

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.