Thó-lūn:Khòai-chhia

此頁面上沒有任何討論。

Kam m-si 'tian7-chhia1'?

Che sī lé-pài chi̍t-kóa-lâng tho-lūn ê "chiàm-sî" ê thong-ek. Tiān-chhia gún kam-ka chí "electric (powered) car". Khòai-chhia beh tùi èng ê sī "rapid transit" ê kái-liām. Pektiong 15:43, 5 Apr 2004 (GMT)

Ji̍t-pún-ōe でんしゃ(電車) sī chí tiān-tōng ê thih-lō·-chhia. Cháu khah kín--ê tō kiò "khòai-chhia".
"Steam-powered" ê thih-lō·-chhia in kā hō chò 汽車 (きしゃ), lán kóng ê "hóe-chhia". Nā chí "automobile", he kiò chò 自動車(じどうしゃ).
A-giâu 06:20, 6 Apr 2004 (GMT)
Mā ū lâng kóng "chia̍t-ūn". Tâi-Hôa Sû-tián tō ū lia̍t. A-giâu 06:35, 6 Apr 2004 (GMT)

Góa kám-ka "chia̍t-ūn" sī àn hôa-gí ngē hoan ê, chin phái thak. Tiān-chhia góa ka ē-sài chiap-siu. Góa mā m̄-sī chin khak-tēng to 1-ê kha hó. Pektiong 14:47, 6 Apr 2004 (GMT)

Góa sī kám-kak tha̍k kú, tha̍k chē chū-jiân ē kòan-sì, PUT-KÒ nā bô-hoat-tō· chiōng "chia̍t" kap "chia̍p-chia̍p" chò liân-sióng, tō oh liáu-kái "chia̍t-ūn" ê ì-sù. Hōan-sè "chia̍p-ūn" ("frequent transit")??? A-giâu 16:20, 7 Apr 2004 (GMT
返回 "Khòai-chhia" 頁面。