Tâi-oân Bîn-chú Chū-tī Tông-bêng

Tâi-oân Bîn-chú Chū-tī Tông-bêng (台灣民主自治同盟), kán-chheng Tâi-bêng (台盟), tī 1947 nî 11 goe̍h 12 hō tī Hiong-káng sêng-li̍p, sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chit-má 8 ê bîn-chú tóng-phài chit-it. Tâi-bêng ê khí-goân ē-ēng tui-sok chì iû  Siā Soat-hông só͘ léng-tō ê Tâi-oân Kiōng-sán-tóng.

Put-kò, Tâi-bêng tùi Tâi-oân pún-tó, Kim-mn̂g, Phêⁿ-ô͘, Má-chó͘, Lân-sū, Ku-san-tó, Le̍k-tó téng-téng Tâi-oân chèng-hú si̍t-chit koán-hat ê tē-hng pēng-bô jīm-hô éng-hióng-la̍t.