Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k (臺北醫學大學) sī khiā tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê chi̍t keng i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k; kán-chheng Pak-i (北醫) ia̍h-sī Tâi-pak I-tāi (臺北醫大), i-ê chiân-sin sī Tâi-pak I-ha̍k-īⁿ (臺北醫學院).

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k
臺北醫學大學

Pak-i ê hāu-mn̂g-kháu
Hāu-hùn Sêng-phok (誠樸)
Lūi-pia̍t su-li̍p, i-ha̍k tāi-ha̍k
Khí-chō 1960 nî
Hāu-tiúⁿ Iâm Hûn
Ha̍k-seng 5,973
Só͘-chāi
Bāng-chām http://www.tmu.edu.tw