Tì-hūi tiān-ōe

(Tùi Tì-hūi-hêng chhiú-ki choán--lâi)

Tì-hūi tiān-ōe, Eng-gí kóng smartphone ("chhong-bêng tiān-ōe"), sī chi̍t khoán hêng-tōng tiān-ōe, in chong-pī liáu choan-bûn ê chok-gia̍p hē-thóng lâi thê-kiong chi̍t kóa kò-jîn tiān-náu hē-thóng ê te̍k-sek. Khah sin-chìn ê tì-hūi tiān-ōe it-poaⁿ sī lok-tē-á chhùn-chhioh, kî-tiong chi̍t pêng bīn sī hián-sī-khì chiàm tōa-hūn.

A person using a smartphone
Tì-hūi tiān-ōe

Guā-pōo liân-kiat siu-kái