Tóng-àn-khò͘

Tóng-àn-khò͘ sī siu chò kui cho͘ ê le̍k-sú kì-lio̍k, he̍k-chiá sī siu-khǹg chia kì-lio̍k ê tiûⁿ-só͘ ia̍h ki-koan, ū khó-lêng ēng tóng-àn-koán, tóng-àn-sek, tóng-àn-kio̍k téng hō-miâ. Tóng-àn-khò͘ siu--ê it-poaⁿ sī lâng ia̍h cho͘-chit chò khang-khòe ê kòe-têng sán-seng ê chho͘-kip chu-liāu.

Siong-koanSiu-kái