Tô͘-sat sī thâi sí chē lâng ê sū-kiāⁿ, iû-kî sī leh kóng thâi sí bô hông-gū lêng-le̍k ê lâng. Hō chò "tô͘-sat" ê sū-kiāⁿ bô it-tēng ê piau-chún, chóng-sī it-poaⁿ sī piáu-sī te̍k-pia̍t chân-jín ê thâi-lâng sū-kiāⁿ.

Siong-koan siu-kái