Tông-it-sèng

Tông-it-sèng (eng. identity; ji̍t. 同一性[1]), chiàu tiûⁿ-ha̍p thang kóng jīn-tông, sin-hūn, ia̍h sin-hūn jīn-tông, sī ē-tàng khí-chō lâng kò-jîn kiam kiōng-tông-thé ê kài-liam, kè-ta̍t, sìn-gióng, ia̍h sī piáu-tat.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. "identity". Weblio.