Tùi-ōe (對話 -ōa), he̍k-chiá ìn-tap (應答), būn-tap, sī lâng hām lâng só͘ chìn-hêng ê kau-tâm, sī chi̍t kóa tiûⁿ-ha̍p ē-té tùi lâng hōe-ōa ê kóng-hoat. Pí-lūn, bûn-ha̍k lāi-bīn tùi lâng kóng-ōe ê kì-su̍t.

Siong-koanSiu-kái