Thó͘-ní-kî ê séng

(Tùi Türkiye ê séng choán--lâi)

Thó͘-ní-kî choân-kok pī hun chò 81 ê séng (İlleri).

Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Thó͘-ní-kî tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.