Tāng-ki-hâi

Tāng-ki-hâi ia̍h kiàn-siat ki-hâi sī te̍k-pia̍t siat-kè beh chip-hêng kiàn-siat khang-khòe iû-kî thó͘-kang-sū (Eng-gí: earthworks) ê tāng-hêng khì-kū,

Kha̍t-á-chhia (koài-chhiú)