Tō͘ Phoaⁿ Hong-kek

(Tùi Tō͘ Phoaⁿ Hong-keh choán--lâi)

Tō͘ Phoaⁿ Hong-kek (杜潘芳格; 1927 nî 3 goe̍h 9 ji̍t2016 nî 3 goe̍h 10 ji̍t) sī Tâi-oân ê si-jîn, chok-ka. I chá-liân siá Ji̍t-gí chok-phín, āu-lâi mā siá Hôa-gí kap Eng-gí, 1980 nî-tāi liáu-āu, khai-sí hoat-tián Kheh-gí ê si-chok.

Kheh-gí su-siá siu-kái

Tō͘ Phoaⁿ Hong-kek jīn-ûi, Kheh-gí he̍k-chiá kî-tha chāi-tē gí-giân ê siá-chok, chiō ná chhiūⁿ khah-chá Dante Alighieri bô iōng hit-chūn thong Au-chiu liû-thong ê Latin-gí, tian-tó ēng i chāi-tē ê Firenze-gí siá-chok[1].

Chham-khó siu-kái

  1. 陳慕真 (2011). "台灣島上个女人樹─專訪客語作家杜潘芳格". 台灣文學館通訊. 國立台灣文學館. 32.