Toā-chúi, ia̍h chúi-chai, im-chúi, sī kóng chúi lâu chhut pêng-siông-sî ê chúi-thé hoān-ûi (chhan-chhiuⁿ hô-hoāⁿ, hái-hoāⁿ), ia̍h sī in-ūi toā-liōng ê hō-chúi, kā thó͘-tē im khì ê chêng-hêng. It-poaⁿ ē chō-sêng chai-hāi.

Toā-chúi