Tōa Pak-hng Chiàn-cheng

(Tùi Tōa Pak-hong Chiàn-cheng choán--lâi)

Tōa Pak-hng Chiàn-cheng sī 1700 nî kàu 1721 nî kan Lō͘-se-a niá-chhōa ê liân-bêng kap Sūi-tián Tè-kok tī Au-chiu tiong-pō͘, pak-pō͘, kiam tang-pō͘ ê chhiong-tu̍t.