Tōng-ōe (Eng-gí: animation) sī lī-ēng lâng sī-kak tang-tiong chhò-kak ê hiān-siōng sán-seng--ê iáⁿ-siōng. Hō͘ lâng khòaⁿ chi̍t thò pún-té bē-tín-tāng, chóng--sī ū sió-khóa chha-pia̍t ê tô͘-ōe liân-sio̍k chhut-hiān--ê sî, chiū ē sán-seng tōng-ōe--ê kám-kak. Tōng-ōe sī 20 sè-kí liáu-āu thong sè-kài gē-su̍t kap tāi-chiòng bûn-hoà phó͘-phiàn--ê piáu-hiān hêng-sek.

Chin-si̍t kéng-bu̍t ê liap-iáⁿ mā ē-tàng sán-seng "tōng-ōe", chóng--sī tōng-ōe it-poaⁿ sī kóng ōe-tô͘ sán-seng--ê iáⁿ-siōng.

Siong-koan siu-kái