Tan-ūi-îⁿ (單位圓) sī poàⁿ-kèng téng-î tan-ūi tn̂g-tō͘ ê îⁿ-hêng, thong-siông chiū sī pêng-bīn ti̍t-kau chō-piau-hē téng, îⁿ-sim ûi (0,0), poàⁿ-kèng ûi 1 ê îⁿ.

Tan-ūi-îⁿ

Tan-ūi-îⁿ ē boán-chiok chit-ê hong-têng-sek: