Tang-lê-khe (東螺溪), iā hō-chò Kū Lô-chúi-khe (舊濁水溪), Pak-táu-khe (北斗溪), Be̍h-sū-chhù-khe (麥嶼厝溪), sī Tâi-oân sai-pō͘ ê chi̍t tiâu khe. Liû-he̍k lóng tī Chiang-hoà-koān kéng-lāi, tn̂g-tō͘ tāi-iok 30 goā kong-lí. Tang-lê-khe chit-má sī Lô-chúi-khe ê chi-liû, tān-sī tī kó͘-chá sî-tāi bat nn̄g pái chiâⁿ-chò Lô-chúi-khe ê chú-liû, lo̍h-bóe chiah in-ūi Sai-lê-khe chiâⁿ-chò chú-liû lâi piàn-chò chi-liû.