Taukan-cho̍k
Chóng Jîn-kháu
Hoân-sē 10000
Hun-pò͘ Tē-khu
 Tâi-oân Hoân-sē 10000
Gí-giân

Taokas-gí, Tâi-gí,Kheh-ōe

Chong-kàu Sìn-gióng

Hu̍t-kàu, Ki-tok-kàu

Taokas-cho̍k (Taokas-gí: Taokas/Taukat/Taukan) sī Tâi-oân goân-chū-bîn ê chi̍t cho̍k. Chit cho̍k sī kun-kù Ino Kanori ê tiāu-cha só͘ hun lūi.[1]Khiā-khí tī Tâi-oân Biâu-le̍k-koān,Sin-tek-chhī,Sin-tek-koān,Tâi-tiong-chhī sai-pak-pō͘,Iûⁿ-mûi-khu kap Po͘-lí phûn-tē.

Khiā-khí ê khu-he̍k

siu-kái

Cho̍k-kûn

siu-kái

Taokas-cho̍k chiàu khu-he̍k, hong-sio̍k kap khiuⁿ-kháu cheng-chha, thang hun-chò ē-kha chit-kúi-ê cho̍k-kûn:

Chham-khó

siu-kái

Chù-kái

siu-kái
  1. 伊能嘉矩(原著)/楊南郡(譯註) (1996). 平埔族調查旅行:伊能嘉矩〈台灣通信〉選集. 遠流. ISBN 957-32-2897-1. 

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái