Te̍k-ki (acrobatics) sī 1 chióng piáu-ián gē-su̍t (performing arts). Te̍k-ki pau-hâm pêⁿ-hêng, sa-lia̍h, kap hia̍p-tiau, ... ê ki-khiáu. Chit lūi ê ūn-tōng tiāⁿ-tio̍h ài liān koh liān, ùi khah ki-chhó͘--ê liān--khí.

Ta̍h khōng-khiàu-kiû ê te̍k-ki
Ta̍h kǹg-soh ê te̍k-ki