"Citrus" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
;{{Nihongo|Lâm-goân Iū-chú|藍原 柚子|Aihara Yuzu}}
:Chú-kak. 8 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. Ùi a-bú chài-hun ê chhiu-thiⁿ choán-ha̍k kàu Lâm-goân Ha̍k-oân ê 1 nî A pan.
:I kā thâu-mo͘ ní chó ka-pi-sek. Sui-jiân khoàⁿ--khì-lâi chin iau-kiau, m̄-kuh m̄-bat loân-ài. Choán-kàu sin ê ha̍k-hāu mā m̄ kái-piān i ê chēng-chhah. Sui-jiân kap iap-thiap ê o͘-niau Kok-kháu Chêng-bí chin tàu-tah, tān-sī kap ki-thaⁿ ê tông-o̍h lóng bô goā hó.
;{{Nihongo|Lâm-goân Gâ-i|藍原 芽衣|Aihara Mei}}
:Lēng-goā chi̍t-ê chú-kak. 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. Lí-sū-tiúⁿ ê cha-bó͘-sun, koh chi̍t-nî-á tio̍h chò ha̍k-seⁿ-hoē-tiúⁿ.
:Thâu-mo͘ o͘ koh tn̂g, ho͘ lâng kám-kak chiaⁿ ko͘-sng. Chin gâu tha̍k cheh, tiaⁿ-tiaⁿ hō͘ in tông-o̍h ûi--leh. Mā chin tit hak-seⁿ-hoē ê lâng ê sìn-khò.
;{{nihongo|Kok-káu Chêng-bí|谷口 はるみ|Taniguchi Harumi}}
:Iū-chú ê tông-o̍h, ko-tiong chiah lâi chit-keng ha̍k-hāu.
:I kā ti̍t thâu-mo͘ pa̍k chò nn̄g-pêng. Tī ha̍k-hāu ê sî kah siú-kui-kí, chāi-goā ê sî mā kap Iū-chú kāng-koán chng kah súi-súi.
;{{Nihongo|Thô-bo̍k-iá Ki-chú|桃木野 姫子|Momokino Himeko}}
;{{Nihongo|Súi-te̍k Ba̍k-nī|水沢 まつり|Mizusawa Matsuri}}
128

次編輯