"Bûn-jī hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Bûn-jī hē-thóng ê le̍k-sú ==
== Piáu-ì/Tô·-siōng (Logographic) bûn-jī hē-thóng ==
Tī piáu-ì bûn-jī hē-thóng lāi, ki-pún-siōng 1-ê jī tio̍h tāi-piáu 1-ê goân-chéng ê kài-liām iā-sī ì-sù. Ūi-tio̍h beh piáu-tat kap siá 1-ê gí-giân só·-ū ê kài-liām/ì-sù, su-iàu chin-chē bô-kâng ê jī. Ka pheng-im bûn-jī hē-thóng pí-khì-lâi, beh o̍h iōng piáu-ì bûn-jī siá 1-ê gí-giân ài ke poē chin-chē jī. Che sī piáu-ì bûn-jī ê 1-ê khat-tiám. In-ùi piáu-ì bûn-jī ê ji kap ì-sù sī sio-kap chò-hoé ê. Kâng-khoán 1-thò piáu-ì bûn-jī hē-thóng chiáu-kóng ē-sài iōng-lâi siá bô-kâng-khoán ê gí-giân. M̄-koh, sit-chè siong 1-thò piáu-ì bûn-jī tiāⁿ-tiāⁿ ka-na ē-sài tī chin oá ê gí-giân kan sio-thong. Pí-lūn kóng hàn-jī kap hàn-gí hē-thóng ê gí-giân. Che sī in-ùi SYNTAX ē hàn-chè 1-ê piáu-ì bûn-jī ê thong-iōng-sèng. [[Ji̍p-pún-oē]] kap [[Hân-kok-oē]] lóng ū iōng hàn-jī, chia-ê hàn-jī ê ì-sù kap hàn-gí hē-thóng ê ì-sù chin-oá. M̄-koh, che 2-ê gí-giân kap hàn-gí chha chin-hng. Só-í, iōng hàn-jī siá ê hàn-gí bûn-jī tùi [[Ji̍p-pún-lâng]] kap [[hân-kok-lâng]] lâi kóng bô-hoat-tō lí-kái.
 
Siōng tiòng-iàu ê piáu-ì bûn-jī hē-thóng sī hàn-jī. Kó-chá ê Egypt bûn kap Maya bûn ma sī piáu-ì bûn-jī. M̄-koh chit 2-chióng bûn-jī í-kēng bô-leh-iōng-ah.
 
* [[Hàn-jī]]
== Im-chiat (Syllabic) bûn-jī hē-thóng ==
== Pheng-im (Alphabetic) bûn-jī hē-thóng ==
1,295

次編輯