Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng