Iōng-chiá thó-lūn:Pektiong/2004

新增話題
進行的討論

RFC 3066 Language TagSiu-kái

Koh khiam kui-na e, ai sin-chheng: Puyuma, Thao, Sediq, Truku/Taroko, teng-teng.

Pîⁿ-po·Siu-kái

 • Arikun
 • Ketagalan
 • Kavarawan
 • Lloa
 • Makattao
 • Pazzehe
 • Poavosa
 • Siraya
  • Sin-káng-bûn
 • Taokas
 • Vupuran

Khiuⁿ-kháuSiu-kái

Khiuⁿ-kháu
Khiuⁿ-kháuSiá-hoatRFC 3066
Hok-kiàn Ē-mn̂gkoazh-min-nan-CN-35-?
Hok-kiàn Chiang-chiukezh-min-nan-CN-35-?
Hok-kiàn Chôan-chiukoezh-min-nan-CN-35-?
Hiong-káng?zh-min-nan-HK
Sin-ka-phokoazh-min-nan-SG
Tâi-oân Iu-sè-khiuⁿkezh-min-nan-TW
Tâi-oân Lâm-pō·-khiuⁿkezh-min-nan-TW-TNN
Tâi-oân Pak-pō·-khiuⁿkezh-min-nan-TW-TPQ
Tâi-oân Hái-kháu-khiuⁿkngzh-min-nan-TW-CHA
Tâi-oân Gî-lân-khiuⁿkuiⁿzh-min-nan-TW-ILA

Template:RegnumSiu-kái

To-siā thê-kiong chit ê pang-bô·. Chit ê "Regnum" sī siáⁿ-mi̍h ì-sù? "kài", "kingdom" èng-kai khah hó kì. A-giâu 17:54, 21 Jun 2004 (UTC)

Sysop/AdminSiu-kái

Beh an-choann chiann-choe sysop/admin? Goa kam oe-sai chiann-choe sysop/admin? -- Kaihsu 17:51, 10 Jul 2004 (UTC)

BureaucratSiu-kái

Pektiong, you are now a bureaucrat so that you can turn other users into sysops. This is done using the Special:makesysop page. There are instructions on using this at m:Bureaucrat. If you have any problems, let me know on my talk page at en, or leave a note on m:Requests for permissions. Good luck. Angela 22:17, 10 Jul 2004 (UTC)

It was also requested on m:requests for permissions that A-giâu was made a bureaucrat. I can't do this without a user ID, but now that you are a bureaucrat here, you should be able to using special:makesysop and ticking the "bureaucrat" box. If not, please let me know. Angela

Thanks! I have made a-giâu a bureaucrat. Pektiong 01:10, 11 Jul 2004 (UTC)
Khó·--a, góa pìⁿ koaⁿ-liâu.... :) A-giâu 03:31, 11 Jul 2004 (UTC)

Ló·-la̍tSiu-kái

Tó-siā siu-kái Oa̍t-lâm iōng Latin-jī ê le̍k-sú. Goân-bûn sī góa 10-nî-chêng siá--ê, hit-chūn hoat-im khah bô chún. A-giâu 21:38, 16 Jul 2004 (UTC)

Pektiong hiaⁿ, lí ê lâu-ōe góe khòaⁿ--tio̍h ah, chiâⁿ kám-siā--lí!--limkianhui 03:57, 24 1g 2005 (UTC)

Khiuⁿ-kháuSiu-kái

Pak-pō·-khiuⁿ (Choân-chiu) mā sī "koe". A-giâu 10:08, 19 Jul 2004 (UTC)

Wikipedia:Chiàⁿ-jī-hoatSiu-kái

Lí khoàⁿ hia ê pió kám ē-sái sóa khì chhin-chhiūⁿ Pe̍h-ōe-jī a̍h-sī Pe̍h-ōe-jī ê jī-bó, Pe̍h-ōe-jī ê chiàⁿ-jī-hoat tt? Bô cheng-gī ê pō·-hūn? Ah Wikipedia ê namespace ē-sái iōng lâi soat-bêng, biô-siá, thó-lūn Holopedia pún-sin ê su-iàu. e.g. bo̍k-chêng phiat-hoat, hyphenation (kò·-sû-hoat ê 1 pō·-hūn) bêng-hián bô it-tì, tt. A-giâu 10:03, 29 Jul 2004 (UTC)

Sóa-khì Pe̍h-ōe-jī ê chiàⁿ-jī-hoat ah. Pektiong 17:14, 29 Jul 2004 (UTC)

Kiong-hí!Siu-kái

Lí hoat-khí ê chit phiⁿ Tâi-oân Ko-sok-thih-lō·Holopedia tē-500-phiⁿ bûn-chiuⁿ. Wikimedia Sin-bûn ū pò chit ê hó siau-sit. A-giâu 16:57, 29 Oct 2004 (UTC)

"-ng" vs. "-eng"Siu-kái

Pektiong, góa khoàⁿ lí chin chia̍p siá "-eng" piáu-sī /ng/ chit ê im-sò·. Góa í-chêng khoàⁿ--tio̍h ke-kiám ē ke-pô kā kái chò "-ng", in-ūi góa m̄-bat thiaⁿ kòe chit chióng hoat-im. Āu-lâi jú kái jú phaíⁿ-sè. Chit-má "tòng bē tiâu" beh lâi mn̄g khoàⁿ lí kám ū-iáⁿ án-ne kóng, a̍h-sī phah-jī phah m̄-tio̍h khì? A-giâu 21:00, 1 Nov 2004 (UTC)

Sī goá siá m̄-tio̍h ê khoán. M̄-koh, che ka goá hoat-im bô piau-chún ū koān-hē. To-siā lí ê chí-chèng, goá ē chú-ì chit n̄g ê im-sò· ê khu-hun. Pektiong 01:23, 2 Nov 2004 (UTC)
Goá chú-ìau sī beh khak-tēng bô kā lâng ê khiuⁿ-kháu o·-pe̍h kái, nā án-ne tō m̄-mó·. A-giâu 01:48, 2 Nov 2004 (UTC)
返回到 "Pektiong/2004" 的使用者頁面。