Choân-chiu-chhī

(Tùi Chôan-chiu choán--lâi)

Choân-chiu-chhī/chhǐ (Hàn-jī: 泉州市;Choân-chiu-ōe: Choân-chiu-chhǐ) sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng ê tē-kip-chhī, ūi-tī Hok-kiàn ê tang-lâm-pō͘, Tâi-ôan Hái-kiap sai-hōaⁿ, tang-keng 117-tō͘ 25-hun kàu 119-tō͘ 05-hun, pak-úi (北緯) 24-tō͘ 30-hun kàu 25-tō͘ 56-hun, tang-sai chóng-khoah 153 kong-lí, lâm-pak chôan-tn̂g 157 kong-lí. Chôan-chiu kah Tâi-ôan "keh-hái-sio-khòaⁿ", siōng-kīn--e, lī Tâi-ôan kan-nā 97 hái-lí. Chôan-chhī thó͘-tē bīn-chek 11,015 pêng-hong kong-lí.

Choân-chiu-chhī
—  Tē-kip-chhī  —
泉州市
Choân-chiu-chhī tī Hok-kiàn-séng ê ūi-tì ê uī-tì
Choân-chiu-chhī tī Hok-kiàn-séng ê ūi-tì ê uī-tì
Choân-chiu-chhī tī Hok-kiàn-séng ê ūi-tì
Choân-chiu-chhī is located in Tiong-kok
Choân-chiu-chhī
Choân-chiu-chhī
Choân-chiu-chhī tī Tiong-kok ê ūi-tì
Keng-hūi-tō͘: 24°52′28″N 118°40′33″E / 24.8744°N 118.6757°E / 24.8744; 118.6757
Kok-ka  Tiong-kok
Séng Hok-kiàn
Chèng-hú só͘-chāi Lí-siâⁿ-khu
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 11,218.91 km2
Jîn-kháu (2010)
 - Lóng-chóng 8,128,533 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 724.5/km2
Sî-khu Tiong-kok Piau-chún Sî-khu (UTC+8)
Iû-piān hō-bé 362000
Tiān-oē khu-bé 0595
Chhia-pâi hō-bé 闽C
Bāng-chām www.quanzhou.gov.cn

Tē-lí

siu-kái

Chôan-chiu-chhī óa-soaⁿ khò-hái, ū kôan-soaⁿ, ū pêⁿ-iûⁿ; ū hô-liû, ū hái-káng. Khî-tiong 1000 kong-chhioh í-siōng ê tōa-soaⁿ 455-chō, chú-iàu hun-pò͘ tī Tek-hōe, Éng-chhun, An-khoe, Lâm-oaⁿ ê soaⁿ-khu. Tē-hûn soaⁿ-me̍h chū tang-pak hiòng sai-lâm chhun-tn̂g, chú-hong kôan 1856 kong-chhioh, hō͘-lâng pí-lūn chòe " Hok-kiàn ê tiong-chit " (閩中屋脊).

Chôan-chiu hái-hōaⁿ-sòaⁿ oan-kiau khiok-chiat, tōa-to-sò͘ sī giâm-chio̍h hái-hoaⁿ, chôan-tn̂g tāi-iok 421 kong-lí. Kang-oan 4-ūi, sī Bî-chiu-oan, Chôan-chiu-oan, Chhim-hō͘-oan kah Ûi-thâu-oan; lēng-gōa koh-ū khang-kháu 14-ūi.

Hêng-chèng tan-ūi

siu-kái

Chôan-chiu ē-kha si̍t-chè thóng-tī 4 ê khu, 4 ê koān kap 3 ê koān-kip-chhī, iáu ū 1 ê bô si̍t-chè thóng-tī ê koān: Kim-mn̂g-koān.

Jîn-kháu kap gú-giân

siu-kái

Se-gôan 1997-nî té, Chôan-chiu-chhī jîn-kháu chóng-sò͘ ta̍t-kàu 646-bān lâng, kî-tiong chhī-khu jîn-kháu 21.8-bān, chôan-chhī jîn-kháu, Hàn-cho̍k siāng-chē, chhiàm 99% khah-ke, sió-sò͘ bîn-cho̍k chú-iàu sī Hôe-chok, Bông-kó͘-cho̍k, Sia-cho̍k, Miâu-cho̍k. Chôan-chiu siâⁿ-hiuⁿ thong-iōng ê gú-giân sī Phó͘-thong-ōe kah Bân-lâm-gú.

Chôan-chiu sī chhut-miâ ê kiâu-hiong kah Tâi-ôan-lâng ê chó͘-che̍k-tē. Bo̍k-chiân lâi-kóng, chó·-ke Chôan-chiu ê hôa-kiâu ū 620-gōa-bān lâng, Káng-Ò tông-pau 75-bān lâng. Hái-gōa chin-chōe keng-chè-kài kah kho-ki bûn-hòa-kài ê miâ-lâng, chó͘-ke tī Chôan-chiu. Chôan-chiu ê hôa-kiâu chı̍p-tiong tī Tang-lâm-a. Tâi-ôan Hàn-jîn ū 44.8% ê lâng chó͘-che̍k sī Chôan-chiu. Chôan-chiu kah Tâi-ôan, huih-me̍h siong-chhin, bûn-hòa sio-kâng, gí-giân sio-thong.

Bûn-hòa

siu-kái

Chôan-chiu sī Tiong-kok Kok-bū-īⁿ thâu-chı̍t-phoe kong-pò 24-ê le̍k-sú bûn-hòa bêng-siâⁿ chi-chı̍t. sī Tiong-kok kó͘-tāi "tong-hong tē-it tōa-káng", sī "Hái-siōng Si-tiû chi Lō͘" ê khí-tiám.

sió-chia̍h

siu-kái

choân-chiu iû-î le̍k-sú iu-kiú, lî-chhiáⁿ lîn-bûn hong-hù, bûn-hòa kau-hōe, só͘-í ū chin-chē ê bí-si̍t, pí-jū, mi-sòaⁿ-kô͘ (麵線糊), thô͘-sún-tāng (土筍凍), ô-á-chian (蚵仔煎), sù-kó͘-thng (四果湯), iûⁿ-kam-ki (余乾枝), soàn-iông-ki (蒜蓉枝), bah-chàng (肉粽), chhài-thâu-sng (菜頭酸), lūn-piaⁿ-kàu (潤餅卷), gû-bah-kiⁿ (牛肉羹), kòng-thn̂g (貢糖), ke-kńg (雞卷), so͘-kó (酥糕), ô-piáⁿ (蠣餅), tāu-koaⁿ (金淘豆乾), hông-lāi koe-kha (洪瀨雞爪).

thó͘-oē

siu-kái

choân-chiu chī thó͘-oē chú-iàu sī choân-chiu-ōe, gí-giân-ha̍k bīn-téng kui-lūi sio̍k-î bân-lâm-gí ê choân-chiang-phìⁿ.

Chhiáⁿ cham-khó Bân-lâm bûn-hòa