Hūi-oaⁿ-koān (惠安縣) sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Choân-chiu-chhī kóan-khu lāi ê chi̍t-ê kōan.

Tē-lí siu-kái

Hūi-oaⁿ tòa leh Hok-kiàn-séng tang-lâm iân-hái, tang-pêng óa Tâi-ôan-hái-kiap, lâm-pêng liâm Chìn-kang-chhī, sai-pō͘ chiap Chôan-chiu chhī-kau, pak-pō͘ kap Sian-iû-kōan. Hūi-oaⁿ ê khì-hāu sio̍k-î lâm-a-jia̍t-tài hái-iû-hêng kùi-hong khì-hāu. Chôan-kōan lâm-pak siāng tn̂g beh-óa 47 km, tang-sai siāng khoah tit-beh 42 km.

Hêng-chèng khu ōe-hun siu-kái

Lê-siâⁿ-tìn (螺城鎮), Chiông-bú-tìn (崇武鎮), Tang-niá-tìn (東嶺鎮) Tang-hn̂g-tìn (東園鎮) N̂g-tn̂g-tìn (黃塘鎮) Chēng-hong-tìn (淨峰鎮) Lê-iûⁿ-tìn (螺陽鎮) Lo̍h-iûⁿ-tìn (洛陽鎮) San-hâ-tìn (山霞鎮) Thô͘-chē-tìn (涂寨鎮) Bóng-chhoan-tìn (輞川鎮) Tiuⁿ-pòaⁿ-tìn (張坂鎮) Pek-kiā Hôe-chio̍k-hiuⁿ (百崎回族鄉)

Le̍k-sú siu-kái

Hūi-oaⁿ kiàn-kōan tī Pak-sòng Heng-kok 6 nî (kong-gôan 981 nî), kàu-taⁿ 1000 gōa nî ê le̍k-sú.

Hôa-kiâu kah Tâi-pau siu-kái

Hūi-oaⁿ sī Hok-kiàn chú-iàu ê kiâu-hiong, mā-sī Tâi-ôan-lâng chú-iàu ê chó·-ke chit-chi̍t. Hôa-kiâu kah Káng-Ò hiong-chhin ê lâng-sò͘ liōng-kî-iok 80 bān. Thiaⁿ-í-kóng Tâi-ôan Hō-ló cho̍k-kûn tang-tiong, ū 96 bān lâng chó·-ke tī Hūi-oaⁿ.

Phoh-si̍t ê hiuⁿ-lí siu-kái

Chêng kó͘-chá kàu-taⁿ, Hūi-oaⁿ-lâng to̍h thàu-té thong-kòe hái-lō͘ lâi kah gōa-hiuⁿ lâng, gōa-kok lâng chòe-seng-lí. Bêng, Chheng chit 2-ê tiâu-tāi, Hūi-oaⁿ chit-tah ê iâm-tiâⁿ siāng-kài chōe, it-ti̍t kàu-kah chit-mái, Hūi-oaⁿ chhut-sán ê iâm iu-gôan sī chiàm-kàu Hok-kiàn chôan-séng ê 1/4. Che í-gōa, Hūi-oaⁿ ôan-á chhut-sán hái-lê, in-ūi hái-lê ê sán-liōng kôan, phín-chit koh hó, nî-kú-go̍eh-chhim, lâng chôan kā Hūi-oaⁿ iū-koh hō chi̍t-ê miâ, kiò-chòe "Lê-siâⁿ", āu--lâi, "Lê-siâⁿ" mā chôan-á pìⁿ-chòe Hūi-oaⁿ-kōan ê kōan-siâⁿ.

Chhī hái-lê, pha̍k-iâm lia̍h-gōa, tī Hūi-oaⁿ iá-koh ū 2-chióng kó͘-ló ê hâng-gia̍p thèng-hó the̍h chhut-lâi kóng, he to̍h-sī phah-chio̍h-á kah chòe-thô͘-chúi. Hūi-oaⁿ ê chio̍h-châi, só͘-liōng chin-chiàn chōe, sī tú-miâ ê hoa-kong-giâm sán-tōe. Hiān-chú-sî, chôan-kōan lóng-chóng ū chiâⁿ-cha̍p-bān ê phah-chio̍h-sai kah thô͘-chúi-sai. Hūi-oaⁿ tiàm Tiong-kok Tāi-lio̍k, it-kòan hō͘ lâng o-ló chòe "chio̍k-tiau kah kiàn-tiok chi-hiong".

Chham-khó siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái