Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ chú-iàu sī chiam-tùi chit-ê Wikipedia só·-iōng ê pe̍h-oē-jī chò kui-hoān. Ē-sài kóng sī wikipedia ê pe̍h-oē-jī chiàⁿ-jī-hoat. Chit-ê Wikipedia ê hōng-hiàn chiá, èng-kai chīn-liāng àn-chiàu chit-ê chiàⁿ-jī-hoat lâi siá pe̍h-oē-jī, î-chhî bûn-jī siá-hoat ê it-tì-sèng.

Pe̍h-oē-jī jī-bóSiu-kái

Wikipedia tēng-gī ē-kha chit 27-ê jī-bó sī pe̍h-oē-ji jī-bó (toā-siá/sió-siá), àn-chiàu pe̍h-oē-jī Collation sūn-sī pâi:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Toā-siá A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T Th U
Sió-siá a aⁿ b ch chh e eⁿ g h i iⁿ j k kh l m n ng o oⁿ p ph s t th u

Chù-ì:

 • Thaû-jī toā-siá (Chi̍t-kù oē ê tē it-jī, bûn-chiuⁿ ê tê-bo̍k, téng-téng) ê sî, ch ê thâu-jī toā-siá siá-chò Ch. (ch, chh, kh, th, ph iōng kāng-khoán ê kui-chek).

Khó-lêng ê cheng-pó·Siu-kái

IPA Douglas Tēⁿ Liông-úi kap Tiuⁿ Jū-hông Tâi-lô Wikipedia
ɨ Ü/ü I·/i· Ir/ir (put-bêng)
ə Ö/ö E·/e· Er/er (tùi e lâi) (put-bêng)

Pe̍h-oē-jī siaⁿ-tiāu hû-hōSiu-kái

Nâ-sek ( ) ê lāi-té piáu-sī beh phiat siaⁿ-tiāu ê bó-im. Âng-sek ê hû-hō piáu-sī siaⁿ-tiāu hû-hō.

Siaⁿ-tiāu Hû-hō
Tē 1-siaⁿ ( ) a
Tē 2-siaⁿ (ˊ) á
Tē 3-siaⁿ (ˋ) à
Tē 4-siaⁿ ( )h ah
( )k ak
( )p ap
( )t at
Tē 5-siaⁿ (ˆ) â
Tē 6-siaⁿ (ˊ) á
Tē 7-siaⁿ (ˉ) ā
Tē 8-siaⁿ (ˈ)h a̍h
(ˈ)k a̍k
(ˈ)p a̍p
(ˈ)t a̍t

Chù-ì:

 • Jī-boé ê h, k, p, t sǹg siaⁿ-tiāu hû-hō ê chi̍t-pō·-hūn.
 • Àn-chiàu chit-ê goân-chek, ū phīⁿ-im ê tē 4-siaⁿ ê jī, ài siá-choè chhiūⁿ eⁿh

Tē 9 tiāuSiu-kái

Tio̍h sī "ko-seng tiāu", pí-lūn: "chā-hng"--ê liân-im "cha̋ng", 3 thia̍p-jī (疊字) "a̋ng-âng-âng"--ê "a̋ng", iah-sī goā-lâi-gú "iő-káng"--ê tē 1 im-chat--ê siaⁿ-tiāu, bô hō͘ piàn-tiāu kui-tēng sok-pa̍k.

Kiàn-gī chham-khó tâi-lô iong 2 phiat (◌̋, en:double acute accent)[1] piau, lâi kap tē 5 tiâu (iông-pêng) khu-pia̍t, jû: cha̋ng (ASCII: chang9). Iah-sī siá goan-pún--ê sû, jû: chā-hng.

Khin-siaⁿSiu-kái

Pí-lūn "pue--chhut-lâi"--ê "chhut-lâi", só͘-iú-khek (-格) chō͘-sû "ê", Tân--chhù (tē-hō-miâ)--ê "chhù". Khin-siaⁿ--ê téng 1 jī ài tha̍k pún-tiāu. Beh khu-pia̍t thang chham-khó Tâi-lô, kā ài kái-chòe khin-siaⁿ--ê jī/sû kap téng-jī iōng 2 ê liân-oe̍h (--) liân--khì-lâi, jû: "kiâⁿ--ji̍p-khì".

Goā-lâi-gí siāⁿ-tiāuSiu-kái

Ūi-tio̍h hō͘ chho͘-ha̍k-chiá koàn-sì sû-lāi--ê piàn-tiāu kui-chek, kiàn-gī goā-lâi-sû tiong m̄ sī sû-bé--ê im-cha̍t (音節) mā ài chiàu piàn-tiāu kui-chek piau siāⁿ-tiāu, m̄ sī the̍h pún-tiāu--ê hoat-im lâi piau. Kiàn-gī piau-hoat jû ē-kha--ê pió (í "a"/"ak" ûi lē):

Siaⁿ-tiāu Koân-pêⁿ Tiong-pêⁿ Kē-pêⁿ(kē-kàng) Chiūⁿ-seng Koân-kàng Kē-ji̍p/tiong-ji̍p Koân-ji̍p
Sû-thâu/sû-tiong á a ā à a̍k ak
a--mih (アルミ) bai-ó͘-lín (violin) gō͘-bō͘ (牛蒡) -káng (羊羹) -tà (guitar) ba̍t-té-lih (battery) jiak-kuh (チャック)
Sû-bóe a ā à â á ak a̍k
kha-lá-ó͘-khe (Karaoke) tò͘-sàng (父さん) o͘-tó͘-bái (オートバイ) bá-suh (bus)

Tn̄g-sûSiu-kái

Thang chham-khó Tâi-oân--ê Kàu-io̍k-pō͘ Tâi-oân Bân-lâm-gú Lô-má-jī Pheng-im Hong-àn Sú-iōng Chhiú-chheh[2]--ê hū-lio̍k 3 kap 4, kā siūⁿ tn̂g--ê sû tn̄g-khui. Le:

Pe̍h-oē-jī Collation AlgorithmSiu-kái

Goân-chekSiu-kái

Pe̍h-oē-jī Collation Algorithm kui-tēng án-choáⁿ pâi pe̍h-oē-jī ê sūn-sī.

2-ê pe̍h-oē-jī A kap B, beh àn-chiàu pe̍h-oē-jī Collation Algorithm pí toā-sè

 • Tē 1-pō·: The̍h-tiāu siaⁿ-tiāu hû-hō kap jī-boé ê -h -k -p -t (chiam-tùi tē 4 siaⁿ kap tē 8 siaⁿ ê jī).
  • A->A', B->B'
 • Tē 2-pō·: A' kap B' iōng 26 ê pe̍h-oē-jī jī-bó choè jī-bó Collation Sorting.
  • Nā-sī A' ≠ B', kiat-sok. Nā-sī A'=B', chìn-ji̍p tē 3-pō·.
 • Tē 3-pō·
  • Iōng A kap B ê siaⁿ-tiāu pâi sūn-sī.
  • 1 < 2 < 3 < 4h < 4k < 4p < 4t < 5 < 7 < 8h < 8k < 8p <8t .
  • Lē: a < á < à < ah < ak < ap < at < â < ā < a̍h < a̍k < a̍p < a̍t .

Siu-kái

 • A=páng, B=pa̍k
  • Tē 1-pō·: A=páng->A'=pang, B=pa̍k->B'=pa
  • Tē 2-pō·: A'=pang=p+a+ng, B'=pa=p+a, -> B' < A' -> B < A.

ASCII Pe̍h-oē-jīSiu-kái

ASCII Pe̍h-oē-jī sī ka-nā iōng ASCII lāi ê jī-bó lâi siá pe̍h-oē-jī (POJ) ê hong-sek. ASCII lāi-té bô piáu-sī phīⁿ-im ê n-superior (ⁿ), bô O·/o·, bô phiat-im hû-hō. Kiàn-gī iōng ē-kha ê ASCII POJ kui-chek.

Goân-chekSiu-kái

 • O·/o· iōng OU kap ou tāi-thè.
 • Phīⁿ-im iōng NN/nn tāi-thè. Tī ū hoat-tō· khu-hun toā-sió siá ê sî, iōng nn. Aⁿ->Ann; ANN, aⁿ->ann.
  • It-poaⁿ tiāⁿ-tiāⁿ iōng toā-siá ê N, m̄-koh, án-ne Aⁿ kap AN iōng ASCII siá lóng sī AN, bē-tàng khu-piat.
 • Siaⁿ-tiāu iōng sò·-jī siá.
  • 1 (ē-sài mài-siá), 2, 3, h4, k4, p4, t4, (iā-sī h,k,p,t,) 5, 7, h8, k8, p8, t8.

Siu-kái

 • Tâi -> Tai5
 • Choáⁿ -> Choann2
 • Lu̍t -> Lut8
 • Âng-eⁿ ->Ang5-enn

Siaⁿ-tiāu hû-hō ê phiat-hoatSiu-kái

Ki-púnSiu-kái

Kū siá-hoatSiu-kái

 • Phiat-im ê sūn-sī: oeauingm
 • Lē-gōa:
  • oai, oat, oan kap oah, oaⁿ im-chiat ài phiat tī a ê thâu-téng.
  • oeh im-chiat ài phiat tī e ê thâu-téng.

Sin siá-hoatSiu-kái

 • Phiat-im ê sūn-sī: ae > o > uingm

Goân-chekSiu-kái

Chhiáⁿ 1-pō· 1-pō· àn ē-ka ê goân-chek koat-tēng siaⁿ-tiāu hû-hō ê phiat-hoat:

 1. Tōa-siá kap sió-siá ê phiat-hoat sio-siâng.
 2. Ū bó-im (a,e,i,o,o·,u) ê jī:
  1. Thâi-tiāu thaû-chêng ê siaⁿ-bó kap aū-piah ê phīⁿ-im (ⁿ), phīⁿ-im-bóe (m,n,ng), kap ji̍p-siaⁿ-bóe (p,k,t,h). Chhun-ê ka-na ū 1: tan-bó-im, 2: siang-bó-im, 3: saⁿ-bó-im, chit 3-chióng khó-lêng.
  2. Tan-bó-im
   1. Phiat tī tan-bó-im téng-koân.
  3. Siang-bó-im kap saⁿ-bó-im
   1. Sin ê hong-sek
    1. Nā tē-1-ê bó-im sī i ah-sī o, phiat tī tē-2-ê bó-im,
    2. Nā tē-1-ê bó-im m̄-sī i ah-sī o, phiat tī tē-1-ê bó-im.
   2. Hóng kū bûn-hiàn ê hong-sek
    1. Nā tē-1-ê bó-im sī i, phiat tī tē-2-ê bó-im;
    2. Nā tē-1-ê bó-im sī o pēng-chhiáⁿ siōng-boé ê bó-imⁿ āu-piah kap 1-ê chú-im (-h, -n, -t), iáu-sī phīⁿ-hoà-im ê "ⁿ", he̍k-chiá sī sióng-boé--ê bó-im si i--ê, phiat tī tē-2-ê bó-im (lē: oa̍h, oân, oa̍t, oâi, oàiⁿ);
    3. Kî-thaⁿ ê ho̍k-cha̍p bó-im (bó-im-chhòaⁿ) lóng phiat tī tē-1-ê bó-im (lē: óa, hòa, kôaⁿ).
 1. Bô bó-im, ka-na ū im-chat-hoà bó-im (m, ng) ê jī
  1. Phiat tī m ê téng-koân (ḿ) kap ng tiong ê n ê téng-koân (ńg ).

Siu-kái

 • Hiap-->ia-->ia̍-->Hia̍p
 • Thiaⁿ-->ia-->ià-->Thiàⁿ
 • Goan-->oa-->oâ-->goân
 • Hiong->io-->iô-->Hiông
 • Tai-->ai-->âi-->Tâi
 • Hoa
  • Sin: Hoa-->oa-->oâ-->Hoâ
  • Kū: Hoa-->oa-->ôa-->Hôa
 • Nng-->ng-->n̄g-->Nn̄g

Chhiáⁿ khoàⁿ Pe̍h-oē-jī ê chiàⁿ-jī-hoat.

Chù-khaSiu-kái

 1. Thang tī a (e,i,o,o͘) āu ke Unicode U+030B (COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT) su-ji̍p
 2. ISBN: 978-986-01-6637-8, bāng-chí: web.ffjh.tyc.edu.tw/tai5gi2/tshiutsheh.pdf