Lú-sèng-chú-gī

(Tùi Lú-sèng chú-gī choán--lâi)

Lú-sèng-chú-gī sī chi̍t lūi ūn-tōng kiam su-sióng, pau-hâm tùi lú-sèng khoân-lī ê chú-tiuⁿ, he̍k-chiá tùi sèng-piat koan-hē ê thàm-thó.

1988 nî Nicaragua sè-kài lú-sèng-ji̍t iû-hêng.

Chham-khó siu-kái