O͘-lâng lú-sèng-chú-gī

(Tùi O͘-lâng lú-sèng chú-gī choán--lâi)

O͘-lâng lú-sèng-chú-gī (Eng-gí: black feminism) sī 1960 nî-tāi liáu-āu tī Bí-kok hoat-khí ê chi̍t khoán lú-sèng-chú-gī ūn-tōng, kā sèng-pia̍t-chú-gī chham chéng-cho̍k-chú-gī kap chò-hoé chò phoe-phoàⁿ.