Bah-chàng sī chit-chióng chia̍h-mi̍h. Tī gō͘-go̍eh-cheh ê sî sî-kiâⁿ chia̍h bah-chàng. Bah-chàng ê ki-pún chò-hoat sī iōng tek-ha̍h pau chu̍t-bí kap chit-kóa āⁿ. Liáu iōng chhoe-ê ia̍h-sī sa̍h-ê hong-hoat chú-se̍k. Ta̍k só͘-chāi pau-ê āⁿ bô sio-siâng.

Bah-chàng

Khoán-sekSiu-kái

  • Tâi-oân
    • Tâi-ôan pak-pō͘ chàng
    • Tâi-ôan lâm-pō͘ chàng

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái