Mac OSMacintosh Operating System (Macintosh chok-gia̍p hē-thóng) ê kán-siá. Mac OS sī Apple tiān-náu kong-si chù-chheh ê chi̍t-khoán iōng tô͘-hêng ê iōng-chiá kài-bīn ê chok-gia̍p hē-thóng. Chú-iàu iōng tī Macintosh chit-soàⁿ ê tiān-náu. Chin-choē lâng siong-sìn sī Mac OS hō͘ tô͘-hêng ê iōng-chiá kài-bin lú-lâi-lú liû-hêng. Siōng thâu-khí-seng i sī phoè-ha̍p siōng-chá ê Macintosh 128K.