Iōng-chiá kài-bīn (Eng-gí: user interface) sī lâng (iōng-chiá) kap ki-khì, si-siat, tiān-náu thêng-sek, ke-si (tool), iah sī hē-thóng sio chih-chiap (interact) ê hong-hoat. Iōng-chiá kài-bīn chú-iàu thê-kiong 2 lūi hong-hoat:

  • Su-ji̍p (input), hō͘ iōng-chiá ē-tit chhau-chok hē-thóng
  • Su-chhut (output), hō͘ hē-thóng hoê-èng iōng-chiá ê chhau-chok.