Tiān-náu chhú-lí Pe̍h-ōe-jī

Le̍k-sú siōng ū kúi-nā-chióng chhú-lí Pe̍h-oē-jī ê tiān-náu ki-su̍t, kî-tiong tōa-pō·-hūn lóng hóng ìn-soat-pán ê chiàⁿ-jī-hoat kap jī-bó gōa-hêng. Chóng--sī bô kòa siaⁿ-tiāu hû-hō ê "ASCII Pe̍h-oē-jī" oân-ná sî-kiâⁿ, te̍k-pia̍t sī tiàm hui-chèng-sek ê tiûⁿ-bīn kèng-ka chē lâng iōng.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái