"Mô͘-se" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Chiàu [[Chhut Ai-ki̍p Kì]] ê kì-chài, Mô͘-se sī ùi [[Ai-ki̍p]] chhut-sì ê Í-sek-lia̍t lâng, m̄-koh khí hō͘ Ai-ki̍p ông-ka khioh khì chhī. Mô͘-se āu-lâi siū tio̍h [[Iâ-hô-hoa]] Sîn ê khé-sī, chhoā-niá Í-sek-lia̍t lâng lî-khui Ai-ki̍p, tī koè-têng tiong tit tio̍h [[Cha̍p Kài]].
 
I tī khoànkhoàⁿ-kīⁿ Éng-sú ê thó͘-tē liáu-āu koè-sin, āu-âi sī [[Iok-su-a]] kè-sio̍k niá chhoā.
 
{{stub}}
匿名使用者