Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2016-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng