Thóng-kè

頁面統計
內容頁面432,429
頁面
(在 wiki 上所有的頁面,包括討論頁面、重新導向頁面等。)
1,067,411
已上傳的檔案335
編輯統計
自Wikipedia成立以來的頁面編輯數3,167,286
每頁平均編輯數2.97
Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k
已註冊的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)56,896
活動使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)
(在最近 30 天操作過的使用者)
95
Ke-khì-lâng (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)44
koán-lí jîn-oân (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)6
介面管理員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
Koaⁿ-liâu (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)3
監督員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
監管員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
帳號建立員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
跨維基匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
IP封鎖例外者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
使用者查核員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
已確認的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
推送訂閱管理 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
被禁止使用IP資訊工具的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
其它統計
所有內容頁面的字數26,166,609