Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)