Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2011-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)