Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2017-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng