Hoan-gêng lâu-ōe hō· goá !


Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia kap Wikipedia! Chhiáⁿ siá khah-chōe bûn-chiuⁿ, iā-sī kā bûn-chiuⁿ kái kah khah hó--leh!


Aloha! Chit tah iōng Thong-iōng-bé, só·-í tio̍h iōng Keyman chit ê ke-si phah-jī chiah bē cháu koài-jī chhut-lâi. Ū-êng bóng chham-khó Help:Án-chóaⁿ phah-jī chit phiⁿ. Góa siat-sú lí iōng Windows. A-giâu 03:16, 27 Oct 2004 (UTC)

Góa chng-hó-sè--à. Kám-siā. Chùn-hiàn 18:06, 27 Oct 2004 (UTC)

Hoan-êng lí lâi holopeida/wikipedia ! Pektiong 18:17, 27 Oct 2004 (UTC)

Góa tiàm Hôa-gí kap Ji̍t-gí ê wikipedia bat siá-kòe chia°-pah-tiâu ê sū. Nā-sī Keyman ká-se̍k-chhiú, goá ê-lâi tàu-siá. Chùn-hiàn 18:55, 27 Oct 2004 (UTC)
Keyman POJ jī-poâⁿ sī goá siá ê, ū būn-tê kap kiàn-gī chiáⁿ ka goá kóng, tō-siā. Pektiong 19:15, 27 Oct 2004 (UTC)

Request for translation. Yanka Kupala and Yakub Kolas siu-kái

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance! --Rymchonak 2012-nî 1-goe̍h 14-jἰt (Pài 6) 17:10 (UTC)

Sysop tâu-phiò thong-kòe siu-kái

Kiong-hí lí chiâⁿ-chò sysop! A-giâu 05:17, 25 4g 2005 (UTC)

Babel @ German Wikipedia and French Wikipedia siu-kái

Hello Chùn-hiàn! Thank you for the Min babel templates at the German Wikipedia. Maybe you also could add a Min, Chinese or Japanese translation to de:Wikipedia:Babel/de-0? Thank you -- 84.59.195.12 18:59, 25 5g 2005 (UTC) (de:Benutzer:iGEL)

Nobel Ti̍t-chióng-jîn siu-kái

Chùn-hiàn:

Góa ē-tàng hoan-hù User:Holobot chū-tōng chò chit khoán siu-kái ("Nobel Chióng" kái "Nobel Ti̍t-chióng-jîn") (chí-iàu ū 1-ê list lia̍t chhut beh kái ê sû-tiâu). Í-āu nā ū su-iàu chit khoán ho̍k-bū, chhiáⁿ chīn-liōng chù-bûn. Tōng-jiân, nā beh iōng chhiú kái, oân-ná OK lah. A-giâu 16:51, 21 6g 2005 (UTC)

Thanks for the greetings! siu-kái

Hi Chun-nian, thanks for the welcome greeting! Hayabusa future 12:18, 19 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

from limkianhui siu-kái

Chit-chām lóng hàn-tit lâi kiâⁿ-kha-kàu, lóng chìm-tī BBS kah BLOG ông-kok, tī hia leh pôaⁿ-nóa...A-giâu hiaⁿ chit-nn̄g-kang-á oân-á bô-lâi...Góa mn̄g i ê bûn-tê m̄-chai Chùn-hiàn hiaⁿ lí kám ū liáu-kái ? Nā ū liáu-kái lâi-kóng, bô chiah chiáⁿ lí sió kài-siāu--chi̍t-ē...--limkianhui 07:06, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Góa ioh chit-pái POJ kah TLPA nn̄g-phài khioh-hô ê kiat-kó sī: POJ ê "hô·-lô·-tiam" chhú-siau--khì, kái iōng "ou" he̍k-chiá-sī "oo"; TLPA ê "c/ch" chhú-siāu, pó-liû POJ ê "ch/chh"...Kò-jîn ì-kiàn, bô-chún-sǹg--limkianhui 11:00, 26 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Request siu-kái

hello. I`m from Poland and I`ve got one request for you. I collect words in various languages and now I`m looking for word "sugar" in different languages. At the momment I have got 228 counterparts of this word. But I can`t find "sugar" in Taiwanese language, so, can you send me what`s called "sugar" in Taiwanese language?

Please don`t answer here because I`m not User here. Please answer here or send me e-mail (szoltys@o2.pl)

It`s very important for me!

Thank you very much!

--83.30.117.89 18:48, 9 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC) - Szoltys1990 from Polsh Wikipedia

Jimmy wales Beh lâi Tâi-ôan siu-kái

Jimmy Wales與維基人的見面會,管理員可以優先報名,優先報名時間是3月26日(星期日)止,請記得前往報名,參加的費用是200元。--KaurJmeb 02:46, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Tâi-wân Wikipedians Siā-tuân ê miâⁿ siu-kái

Guá tī Meta-Wiki kui chi̍t-lê tâu-pió-iah, m:Wikimedia Taiwan/命名投票, beh-lâi suàn Tâi-wân Wikipedians Siā-tuân ê miâⁿ, chiàⁿ táo-tīn lâi chham-ka thò-lūn kà tâu-pió. --Mingwangx 14:32, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

社團章程草案修訂與台中維基聚會 siu-kái

現在命名投票正在轟轟烈烈的進行中。在此同時,請各位也來關心一下章程草案的制定。命名投票將在4月30日結束,在那一天開始,我們要開始章程草案的投票。請各位在那之前,多多把意見表達出來。到4月30日,章程草案的頁面就停止編輯,進行投票,為期10天的投票如果贊成多於反對,我們就用該版本向內政部提出申請,並同時譯為英文向維基媒體基金會提報。
以下是章程草案制定的時程表:

 1. 即日起至4月29日:請幫助修訂章程草案(可以直接在章程草案上修改,也可以在討論頁中表達意見)。
 2. 4月30日至5月10日:章程草案暫停修訂,投票決定是否採用該版本。
 3. 5月11日起:
  1. 如果草案通過,即以此版本向內政部提出申請,並譯為英文向維基媒體基金會提報。
  2. 如果草案沒有通過,開放編輯15天後,重新舉行第2次投票。

此外,台中第一次維基聚會即將在2006年4月22日舉辦。這一次聚會將與批踢踢BBS出版板的「出版/編輯讀書會」合辦,因此除了讓中部維基人終於有一個見面的機會外,也讓維基人和出版人交流交流。請一起來討論。--Mingwangx 00:15, 17 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

夏聚的同時同地舉辦發起人會議及其他公告 siu-kái

 • Wikimedia Taiwan的中文名稱已經由投票決定為「中華民國維基媒體協會」。
 • 章程草案於前次投票未能通過,請繼續修訂
 • 臺灣維基人即將在6月24日(星期六)下午舉行2006年夏聚,中華民國維基媒體協會發起人將同時舉辦第一次發起人會議,屆時將針對章程草案做最後討論,請至中文維基百科相關頁面報名。
 • 請參加中華民國維基媒體協會第一次發起人會議的伙伴,於當日準備一份身份證影本,並於影本上註明「本證僅供中華民國維基媒體協會發起人名冊使用」。--Mingwangx 09:30, 30 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)

收集身份證影本西部幹線之旅暨台灣維基人西部幹線聚會 siu-kái

親愛的台灣維基人:
如果您已經在中華民國維基媒體協會發起人名冊填寫資料並簽章,也已經繳交身份證影本,在此向您致上謝意,感謝您對協會籌備的支持。如果您想要加入中華民國維基媒體協會的發起人但是尚未填寫名冊及繳交影本,請注意以下訊息:
我將於7月22日至23日展開收集身份證影本西部幹線之旅。請有意願加入維基媒體協會發起人而尚未繳交身份證影本的維基人,請至該頁面簽名;西部幹線各站,只要有1個維基人以上簽名,我就會下車收身份證並提供名冊表格以填寫、簽章。
如果您不在台灣,或者當日無法至臺鐵西部幹線沿線車站,請寫電子郵件與我聯繫,下載發起人名冊填寫,再將名冊及身份證郵寄給我。
如果您對協會的籌備並沒有興趣,也邀請您參加環島列車聚會,歡迎您於該頁面簽名,參與路段隨意,可長可短,和其他維基人一起乘坐火車觀賞台灣西部平原和海岸的風光。--Mingwangx 10:37, 12 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

"Nî ia̍h" ê bô͘-á siat-kè siu-kái

Goá siūⁿ beh iōng bot lok 20 sè-kí ê ta̍k ê nî, m̄-chai lí tùi bo̍k-chêng ê siat-kè ū siáⁿ-mi̍h ì-kiàn? Goá kám-kak khó-lêng téng-koân hit-ê "yearbox" kài hó sī ū lâu CSS ê chí-lēng (class="blah"), í-āu beh chhiâu bí-pian ē khah lī-piān. Mā ē-sái iōng pang-bô͘. A-giâu 11:37, 31 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Wiktionary siu-kái

Where are you? I haven't seen you editing for 2 weeks (I guess). A-yao 03:59, 7 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

恁好!多謝恁个鬥參仝 siu-kái

多謝恁佇客話試驗Wikipedia面頂个鬥腳手。若是有閒,歡迎恁閤來討論!(我bȕe曉講客話,mȁ bȕe曉寫客話个白話字:( 所以今仔客話个Wikipedia實在真需要像恁職款个朋友!)--zh:User:MilchFlasche 06:57, 14 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

Pang-chou7 (Wiki Su5-tian2) siu-kái

Chheng5 pang-chou7 goa2. A-yao 13:06, 15 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

cdo wiki siu-kái

Chùn-hiàn hiaⁿ, chhiáⁿ lí lâi-khì Bân-tang-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chòe koán-lí-goân! To-siā! -GnuDoyng 09:37, 2 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Phí ê lūi-pia̍t siu-kái

Chùn-hiàn hiaⁿ:

Lí kám-kak phí ê lūi-pia̍t kám ū su-iàu? In-ūi 90% í-siōng ê bûn-chiuⁿ sī stub, stub nā ka-ji̍p lūi-pia̍t, ká-ná ē khah oh chhoē tio̍h bô (kî-thaⁿ) lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ?

A-giâu 03:36, 27 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

Ìn-chiap siu-kái

Chùn-hiàn, Chho͘ kàu-ūi to-ū lâng chio-ho͘, hō͘ lâng moáⁿ-pak hoaⁿ-hí kah kám-siā. M̄-koh chiah teh o̍h, án-ne ìn-chiap m̄-chai tio̍h-m̄-tio̍h? Nā-ū sit-kak-chhat ê só͘-chāi ài kā goá khan-kà. Goá iâu-koh sió-khoá sa-bô-cháng leh. Pài-thok! Seng án-ne. --Chhoà-è 10:44, Sì-ge̍h chhoe 9, 2007.

Is the said article vandalism? A-yao 05:48, 26 Sì-goe̍h 2007 (UTC)

Gratitude siu-kái

Thankyou so much Chùn-hiàn for helping me correct any grammatical errors for this article.

I am very Grateful.

Yous Sincerely, --Per Angusta 21:59, 18 La̍k-goe̍h 2007 (UTC)

Support Needed siu-kái

We hope you can support the Request for Gan Wikipedia. Thankyou. --Jose77 01:20, 27 La̍k-goe̍h 2007 (UTC)

interwiki link siu-kái

Nā chham-khó en: iā-sī ja:, chhiáⁿ ka interwiki link. – Kaihsu 15:45, 24 Káu-goe̍h 2007 (UTC)

Końskowola - Poland siu-kái

Could you please write a stub http://zh-nin-nan.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola ? Only 2-5 sentences enough. Please.

P.S. If You do that, please put interwiki link into english version. 123owca321 15:11, 13 Cha̍p-goe̍h 2007 (UTC)

Please, could you translate this article onto the language of this Wikipedia? Thanks for your help. If you wanna translate your city onto Aragonese, Spanish, Catalonian, Galician o Asturian language, tell it to me, please. --85.54.141.142 2007-nî 12-goe̍h 12-jἰt (Saⁿ) 17:47 (UTC)

interwiki links siu-kái

Chùn-hiàn, sin-nî kiong-hí! Chhiáⁿ ka interwiki links. Pêng-an. – Kaihsu 2008-nî 1-goe̍h 17-jἰt (Sì) 12:09 (UTC)

A little help: Ecser siu-kái

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of langauges. I translated already it into 10 languages (now it is in 28 languages), but I can't speak Min Nan. Could you help me. My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Min Nan? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My Hungarian Wikipedia side is: My profile.

Thank you! Norbert

Thankyou very much siu-kái

Thankyou very much Chùn-hiàn for your brilliant help!
Your help is appreciated with gratitude.
May you prosper!
Yours Sincerely, From --Jose77 2008-nî 11-goe̍h 20-jἰt (Sì) 20:21 (UTC)

Please, could you translate this article onto Bân-lâm-gú? Thanks a lot for your help. If you want to translate any article onto Galician, Catalonian, Spanish or Portuguese, tell it to me. Chabi

Hi, sorry to bother you :) Would you be able to create an article at Perth for me, with something like "Perth is the capital city of the Australian state of Western Australia, located on the Ìn-tō͘-iûⁿ coast. As at 2007, it had a jîn-kháu of 1,554,769, making it Australia's fourth biggest city.". For images and interwikis (or any other info you want to add) the articles zh:珀斯 and en:Perth:Western Australia should be helpful.

Thank you so much in advance for this. Orderinchaos 2009-nî 1-goe̍h 8-jἰt (Pài 4) 20:13 (UTC)

P.S. Should Western Australia have its min-nan name after it in brackets, like California does? Orderinchaos 2009-nî 1-goe̍h 8-jἰt (Pài 4) 20:18 (UTC)
Thank you very much! :) Orderinchaos 2009-nî 1-goe̍h 10-jἰt (Pài 6) 20:21 (UTC)

TAiwanese kana siu-kái

hello, if you know it can you explain to me how it works....大天王皇子 2009-nî 1-goe̍h 28-jἰt (Pài 3) 22:27 (UTC)

閩南語維基雙文系統 siu-kái

希望能走成全羅、全漢並存的雙文系統,閩南人兩邊文章都能參考來用,寫得人自由,看得人也自由,符合自由的維基,只差管理員就累點。--Ianbu 2009-nî 3-goe̍h 10-jἰt (Pài 2) 03:01 (UTC)

揣無寫的物 siu-kái

請問閩南語維基揣的資料偌久會變新的?(我看過中文維基講伊的資料是慢二工),請問閩南語維基愛偌久?Ianbu 2009-nî 3-goe̍h 25-jἰt (Pài 3) 13:45 (UTC)

Translation of a short story siu-kái

Hi my friend!

I would like to request something from you. Yes, translation, again. I hope, it's not a bad thing for you. Some years ago I wrote a (really) short story about a lonely man (actually symbolized the Saami nation). I translated into some languages and I thought, it would be great to have it more, like also in Ban-lam-gu :) I made this page, the English translation is somewhere there. You can put the Ban-lam-gu translation there. Thank you again! Sorry for my disturb... :( - hu:User:Eino81

Can you translate 2 or 3 lines of simple:Pichilemu to Min Nan please. Your work will be appreciated :-) --MisterWiki 2010-nî 2-goe̍h 22-jἰt (Pài 1) 18:02 (UTC)

Hi Chùn-hiàn,

Can you give me the Taiwanese pronounciation for these characters?:

 • 姬 = ?
 • 瑩 = ?
 • 斌 = ?
 • 琦 = ?
 • 珵 = ?
 • 瑾 = ?
 • 緣 = ?
 • 惇 = ?
 • 雯 = ?
 • 湘 = ?

Your help would be appreciated. Thankyou. --A-eng 2010-nî 12-goe̍h 2-jἰt (Pài 4) 08:37 (UTC)

Thankyou so much for your help Chùn-hiàn! You are awesome. --A-eng 2010-nî 12-goe̍h 2-jἰt (Pài 4) 22:30 (UTC)

RE:Tâi-tiong-chhī sin tê-tô͘ siu-kái

Chin phái-sè:), to-siā lí ū hoā-hiān. Luuva 2010-nî 12-goe̍h 27-jἰt (Pài 1) 23:57 (UTC)

2011年台灣春聚邀請 siu-kái

台灣維基社群將會舉行 2011年台灣春聚 。 萬分誠意來邀請您參與此次聚會同樂,衷心期盼能繼續將經驗傳承給下一代的台灣維基人,對將來要推廣維基百科,會有很大的助益。關於聚會,我寫了一張大致的活動資訊給您參考。 本次聚會以號召有「老維基人」以作為吸引人氣,但其實與2010年秋聚西部幹線形態類似,沒有所謂麥克風講台形式,而且另外一個主題是「2011世界書香日在台中」作為參訪活動,不妨當成是春天出遊同樂,與眾人參與書香慶典。不過一開始可能要由您講述熱場,然後再引導焦點至所有參與者身上,並藉由雙方聊天互動,達到經驗傳承與情感交誼之效果。 雖然我曾舉辦台中地方聚會,但僅只於4人以下的小型,而這種大型聚會我則是第一次籌備,如果有您願意出席,相信能像2010年冬聚吸引眾多人氣,而且若您肯以過去經驗來到場指導一番,必可彌補敝人經驗之不足,並讓台灣社群復興計劃的夢想得以實現!
因此誠摯邀請您參與並至2011年台灣春聚討論 表達出席意願,如有未能盡善之處,還請能多多指正。祝編安!--Wasami007 2011-nî 3-goe̍h 22-jἰt (Pài 2) 07:51 (UTC)(zh:user:wasami007)

Charlotte's Web (1973 nî tiān-iáⁿ) siu-kái

Can you put in the plot to this movie: Charlotte's Web (1973 nî tiān-iáⁿ). It's a wonderful, magical movie about a pig Wilbur who's saved from getting slaughtered thanks to the wonderful spider Charlotte. See en:Charlotte's Web (1973 film). There's a pretty short plot summary, so it should be easy to translate. 69.174.87.44 2011-nî 10-goe̍h 12-jἰt (Pài 3) 00:42 (UTC)

Wikipedia的介面翻譯 siu-kái

Wikipedia的介面更新有綴 Mediawiki軟體的更新咧行,啊Mediawiki的介面翻譯網站設佇 translatewiki.net,MediaWiki..閩南語介面猶欠誠濟未翻譯。遐的你若欲改白話字嘛會當,我是有想欲閣申請一个Variant,毋過彼爿講愛先翻一个完整版本,你敢有興趣來鬥翻譯一个完整版本?

MediaWiki的閩南語介面翻譯,對下跤網址選MediaWiki入去 http://translatewiki.net/wiki/Special:LanguageStats/nan

愈參加翻譯的程序:註冊開戶頭、.... http://translatewiki.net/wiki/Special:FirstSteps

閩南語事工的入口 http://translatewiki.net/wiki/Portal:Nan

對註冊開戶頭、....遐入去,照網頁左手爿寫的"註冊、設置你的選項、創建你的用戶頁面、請求翻譯者許可權、開始翻譯!確認您的郵箱地址",一步一步就通開始翻譯,嘛通參考中文翻譯。Ianbu 2011-nî 11-goe̍h 2-jἰt (Pài 3) 03:42 (UTC)

translatewiki.net siu-kái

http://translatewiki.net/wiki/Portal:Nan http://translatewiki.net/wiki/Special:Contributions/IanbuKaihsu (talk) 2012-nî 3-goe̍h 4-jἰt (Lé-pài) 20:27 (UTC)

Dispute over script for 'nan' localisation of MediaWiki siu-kái

Hi Chùn-hiàn.

I am writing to you to ask your assistance in resolving an issue on translatewiki.net, the wiki where the translations of the Wikipedia software are being made.

A few months ago, someone started translating MediaWiki into "nan", and instead of using the Latin script, he started to work in Hani. Unfortunately, this remained undetected for a long time. I have now removed all of his work, which is a shame, but having "nan" in mixed script, would be more confusing to potential users.

I do not know your language, but it seems that it may currently be written in both Latin as well as Hani. I could imagine that we create a localisation 'nan-hani' and 'nan-latn', but then there is the issue of content.

I have to be honest, and say that content creation is an issue that should be addressed by your Wikipedia community. Can you please make your community aware of this issue, and ask them to weigh in? That can be done here: https://translatewiki.net/wiki/Thread:User_talk:Siebrand/The_srcipt_of_Min-nan_%28%E9%96%A9%E5%8D%97%29

Thanks for your help.

Siebrand Mazeland 2012-nî 5-goe̍h 14-jἰt (Pài 1) 18:21 (UTC)

Kiàn-gī siu-kái

Chùn-hiàn lí-hó,

Chī-mā O̍at-lâm Wikipedia pán-pún ê bûn-chiūⁿ í-keng chhiau-kòe Tiōng-bûn Wikipedia.

Hô-lân Wikipedia pán-pún ê bûn-chiūⁿ ma-sī chhiau-kòe Hoat-gí kah Tek-gí Wikipedia. Gún ē-sai khì chhéng-kàu, ō͘ in ê chò-hoat.

--DaveZ122 (talk) 2013-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 11:24 (UTC)

An important message about renaming users siu-kái

Dear Chùn-hiàn, My aplogies for writing in English. Please translate or have this translated for you if it will help. I am cross-posting this message to many places to make sure everyone who is a Wikimedia Foundation project bureaucrat receives a copy. If you are a bureaucrat on more than one wiki, you will receive this message on each wiki where you are a bureaucrat.

As you may have seen, work to perform the Wikimedia cluster-wide single-user login finalisation (SUL finalisation) is taking place. This may potentially effect your work as a local bureaucrat, so please read this message carefully.

Why is this happening? As currently stated at the global rename policy, a global account is a name linked to a single user across all Wikimedia wikis, with local accounts unified into a global collection. Previously, the only way to rename a unified user was to individually rename every local account. This was an extremely difficult and time-consuming task, both for stewards and for the users who had to initiate discussions with local bureaucrats (who perform local renames to date) on every wiki with available bureaucrats. The process took a very long time, since it's difficult to coordinate crosswiki renames among the projects and bureaucrats involved in individual projects.

The SUL finalisation will be taking place in stages, and one of the first stages will be to turn off Special:RenameUser locally. This needs to be done as soon as possible, on advice and input from Stewards and engineers for the project, so that no more accounts that are unified globally are broken by a local rename to usurp the global account name. Once this is done, the process of global name unification can begin. The date that has been chosen to turn off local renaming and shift over to entirely global renaming is 15 September 2014, or three weeks time from now. In place of local renames is a new tool, hosted on Meta, that allows for global renames on all wikis where the name is not registered will be deployed.

Your help is greatly needed during this process and going forward in the future if, as a bureaucrat, renaming users is something that you do or have an interest in participating in. The Wikimedia Stewards have set up, and are in charge of, a new community usergroup on Meta in order to share knowledge and work together on renaming accounts globally, called Global renamers. Stewards are in the process of creating documentation to help global renamers to get used to and learn more about global accounts and tools and Meta in general as well as the application format. As transparency is a valuable thing in our movement, the Stewards would like to have at least a brief public application period. If you are an experienced renamer as a local bureaucrat, the process of becoming a part of this group could take as little as 24 hours to complete. You, as a bureaucrat, should be able to apply for the global renamer right on Meta by the requests for global permissions page on 1 September, a week from now.

In the meantime please update your local page where users request renames to reflect this move to global renaming, and if there is a rename request and the user has edited more than one wiki with the name, please send them to the request page for a global rename.

Stewards greatly appreciate the trust local communities have in you and want to make this transition as easy as possible so that the two groups can start working together to ensure everyone has a unique login identity across Wikimedia projects. Completing this project will allow for long-desired universal tools like a global watchlist, global notifications and many, many more features to make work easier.

If you have any questions, comments or concerns about the SUL finalisation, read over the Help:Unified login page on Meta and leave a note on the talk page there, or on the talk page for global renamers. You can also contact me on my talk page on meta if you would like. I'm working as a bridge between Wikimedia Foundation Engineering and Product Development, Wikimedia Stewards, and you to assure that SUL finalisation goes as smoothly as possible; this is a community-driven process and I encourage you to work with the Stewards for our communities.

Thank you for your time. -- Keegan (WMF) talk 2014-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 18:24 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

請刪除我已經被創建的頁面。 2A03:2880:2111:BFC6:FACE:BOOC:0:8000 2016-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 13:05 (UTC)

您于zh-min-nan.wiktionary上的管理员权限状态 siu-kái

您好。有关移除“高级权限”(管理员、行政员等)的方针已于2013年获得社群共识而通过。根据该方针,监管员正在审核没有不活跃方针的wiki上的活跃程度。

您于上面列出的wiki符合了不活跃标准(超过2年既无编辑又无日志操作)。由于这个wiki没有自己的权限审核程序,全域方针在此适用。

如果您希望保留您的权限,您应该通知您所在wiki的社群有关监管员向您发送这条有关您不活跃的信息的事实。如果您所在社群有讨论并且他们希望保留您的权限,请在元维基的监管员通告板联络我们,并链接至您本地社群的有关他们希望继续保留您权限请求的討論串。

如果您希望辞去您的权限,您可以直接在此回复或前往元维基请求移除您的权限

如果在约一个月之后这里没有任何回应,监管员将会移除您的管理员和/或行政员权限。在模糊不清的情况下,监管员将评估社群响应并将其決定交予本地社群作進一步的评论和审核。如果您有任何问题,请联络监管员Rschen7754 2017-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 02:49 (UTC)

Your advanced permissions on zh-min-nan.wikipedia siu-kái

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on this wiki. Since this wiki, to the best of our knowledge, does not have its own rights review process, the global one applies.

If you want to keep your advanced permissions, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. A community notice about this process has been also posted on the local Village Pump of this wiki. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at the m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights.

If you wish to resign your rights, please request removal of your rights on Meta.

If there is no response at all after one month, stewards will proceed to remove your administrator and/or bureaucrat rights. In ambiguous cases, stewards will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact the stewards.

Yours faithfully. --Base (thó-lūn) 2019-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 6) 23:17 (UTC)