Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2016-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng