Che sī 1-ê bot (ke-khì thêng-sū, robot ê ì-sù), chú-lâng bo̍k-chêng sī A-giâu. Chit-ê bot iáu-bōe chin chiàⁿ khai-sí tín-tāng. Bo̍k-chêng tng chhì-giām kî, chhiáⁿ pau-hâm, to-siā.

This is a registered bot run by user:a-giâu or a designated steward. Currently the bot has made a few trial runs and will likely be making a run through the entire wiki in the near future (unless there is community objection).

Chòe-kīn ê oa̍h-tōng siu-kái

  • Kè-e̍k án-ne: Holopedia kòe 1000 phiⁿ liáu-āu, beh tùi thâu khai-sí sûn múi-1-phiⁿ ê gí-kài liân-kiat (interwiki). A-giâu 06:34, 11 6g 2005 (UTC)
  • Lietuvos kái Lietuva. A-giâu 05:34, 8 5g 2005 (UTC)
  • Koan-hē kok-ka ê bûn-chiuⁿ kiàn-nā chhut-hiān [[Bi̍t-tō·]] lóng kā kái chò [[Jîn-kháu bi̍t-tō·|Bi̍t-tō·]]. A-giâu 03:07, 5 5g 2005 (UTC)
  • Pó· sin bûn-chiuⁿ ê interwiki (sūn-sòa lia̍p-chek warnfiles hō· gōa-gí ê bot chham-khó, in thang khan tńg-lâi chia). Nā ū têng-tâⁿ ê só·-chāi, lô-hoân pò góa chai! A-giâu 22:21, 17 3g 2005 (UTC)