Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng