Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng