Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng