Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng