Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng