Teng-ákim-sio̍k chò ê mi̍h-kiāⁿ, ū pêⁿ-pêⁿ ê thâu kap tn̂g-tn̂g chiam-chiam ê boa̍t-toan. Iōng kòng-thûi-á ē-sái kā kòng--ji̍p-khì lēng-goā chi̍t-ê mi̍h-kiāⁿ lâi-té. I chhiâng-chāi pī ēng-lâi kā nn̄g-ê mi̍h-kiāⁿ sio-kap chò-hóe.

Chi̍t-koá teng-á