Thài-iông-lêng

Ji̍t-thâu hòng-siā chhut-lâi ê sio kap kng, che thê-kiong Tē-kiû oa̍h-mi̍h tiāⁿ tio̍h ū ê lêng-goân

Thài-iông-lêngJi̍t-thâu hòng-siā chhut-lâi ê sio kap kng, che thê-kiong Tē-kiû oa̍h-mi̍h tiāⁿ tio̍h ū ê lêng-goân. Thài-iông-lêng ê ki-su̍t ē-sái-tit khòng-chè chit-khoán lêng-goân ê sú-iōng, chhiūⁿ kóng kā ji̍t-thâu choán chò tiān, khioh ji̍t-thâu ê sio lâi hiâⁿ kún-chúi.

Nellis Thài-iông-lêng Chhiúⁿ sī Pak Bí-chiu siāng toā ê kng-tiān (photovoltaic) hoat-tiān-chhiúⁿ.