Thâng-thoā

Thâng-thoā ē-tàng sī khun-thiông, khun-thiông ê iù-thâng, kî-thaⁿ "ē sô ê thâng" (chhan-chhiūⁿ tō͘-kún), khun-thiông í-goā ê chi̍t-koá chat-kha tōng-bu̍t (ti-tu, lâ-giâ), sīm-chì ē-sái pau-koah chi̍t-koá pâ-thiông-lūi (siān-thâng).