Thó͘-chheⁿ khoân

Thó͘-chheⁿ khoân sī se̍h tī Thó͘-chheⁿ goā-ûi ê he̍k-chheⁿ khoân hē-thóng, loē-iông sī tāi-liōng ê sè-hêng seng-thé. Khoân ê chéng-thé tāi-chè-siōng khian tī Thó͘-chheⁿ ê chū-choán pâng-bīn.

Thó͘-chheⁿ chā Thài-iông sî koan-chhat ê thó͘-chheⁿ khoân.