Thó-lūn:Khòng-bè-iá

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

@Luuva: Chit-ê hoan-e̍k hong-sek goá chin chàn-sêng, m̄-chai i-ê lâi-goân sī siáⁿ-mih? Lán ē-tàng chham-khó che lâi chè-tēng goán-ê hoan-e̍k kui-hoān.--Sunshine678 (對話) 2016-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 08:41 (UTC)

Che sī góa chìn-chêng tī Google ēng "輸送帶 台語" khì chhōe--ê... (chhiūⁿ [1] [2]), m̄-koh bô khòaⁿ tio̍h lâng ēng khah khak-tēng ê hông-sek kì ho͘-im. Ū chi̍t pún 臺語音外來語辭典 khó-lêng ū siu bē-chió chi̍t khoán ēng-gí, m̄-koh góa m̄-pat tha̍k--kòe.--Luuva (對話) 2016-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 10:46 (UTC)
返回 "Khòng-bè-iá" 頁面。