@User:Sunshine567

正在修改原始碼的時候不要亂回退。搞的我又要重新寫。--112.5.238.124 2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:30 (UTC)

@112.5.238.124:你這樣改很難看!--Sunshine678 (對話) 2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:31 (UTC)
@112.5.238.124:現在好多了!--Sunshine678 (對話) 2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:31 (UTC)

RE:ISO 639 icons

siu-kái
Góa chiàu pa̍t-ê tóng-àn kái chhut chi̍t-ê File:ISO 639 Icon nan.svg, ē-tàng khòaⁿ-māi leh. --Luuva (對話) 2017-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 07:02 (UTC)

Iau-chhiáⁿ lí ka-ji̍p "Hàn-gí Wikimedia khì-siōng-ha̍k pian-chip siā-kûn"

siu-kái

Lí-hó! Siú-sian tek-pia̍t kám-siā lí tùi Wikipedia ê kòng-hiàn! Ūi-tio̍h thê-seng Hàn-gí Wiki khì-siōng-ha̍k ia̍h-bīn ê phín-chit kah sò͘-liōng, góa tī 2017 nî 9 goe̍h 25 hō chhòng-li̍p Hàn-gí Wikimedia khì-siōng-ha̍k pian-chip siā-kûn, iau-chhiáⁿ lí lâi chek-ke̍k chham-ú!

Chhiáⁿ siu-tio̍h chi̍t-hong iau-chhiáⁿ ê iōng-chiá, kā chit-ê siau-sit choán-ta̍t hō͘ kî-tha iáu-bōe iau-chhiáⁿ ê iōng-chiá thó-lūn ia̍h-bīn téng-koân, nā khah-su lí ū chi̍t-kóa goan-in bē-tàng chek-ke̍k chham-ú, mā chhiáⁿ pang-bâng choán-ta̍t chi̍t-hong iau-chhiáⁿ, ta̍k-ke tio̍h-ài chò-hóe pang-chān chiah ē-tàng thê-seng Hàn-gí khì-siōng-ha̍k ia̍h-bīn ê ho̍k-bū, phín-chit kah sò͘-liōng! Hui-siông kám-siā lí ê chham-ú!--Tenbeens (對話) 2017-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 15:14 (UTC)

網路百科

siu-kái
  • 哇自己馬有成立一個維基,里ㄟ賽來寫無?--Msnhinet8 (對話) 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 03:50 (UTC)
  • 網路百科,這系哇自己架ㄟ維基喔!--Msnhinet8 (對話) 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 03:50 (UTC)

Hello Sunshine,

Pardon my English. I suspect that the legend for the map at Tông-sèng hun-in may have been corrupted. Could you verify, please? There may be a couple new categories.

Thanks, Kwamikagami (thó-lūn) 2019-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài) 20:01 (UTC)

Èng-kai m̄-bián kái--ah. Tō-siā.--Yoxem (thó-lūn) 2019-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 12:43 (UTC)


chhiáng-kàu chhit-è

siu-kái
@Sunshine678:汝好,我進前有看着汝佇Wikipedia:漢字兮用字規範兮“lâng”條目內面有寫講「...吳語、閩東語版本嘛用著即字...」。毋過吳語兮若像嘛是,吳語內底這個字是兮意思。若有啥誤會,請多指教。--翁柏蔚 (對話) 2020-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài 3) 10:02 (UTC)
@翁柏蔚: Kin-kì Tâi-oân kàu-io̍k-pō͘ ê kóng-hoat (chham-khó chia), "lâng" ê pún-jī khak-si̍t sī "儂". Ngô͘-gí ê "儂" (chham-khó chia) ū chin chē ì-sù, bô-kāng só͘-chāi ì-sù ná-chhiūⁿ mā bô-kāng, m̄-koh Ngô͘-gí-khu lâm-pō͘ (khah óa Ban-gí-khu) ê ì-sù tio̍h sī "lâng".--Sunshine678 (thó-lūn) 2020-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 01:45 (UTC)
@Sunshine678:多謝汝兮解說,焉爾瞭解矣--翁柏蔚 (對話) 2020-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 16:06 (UTC)
 

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 13 August 2023 (UTC)