Thó-lūn:Lâm A-chiu

新增討論
進行的討論

南亞Siu-kái

南亞,南亞洲,亞洲大陸的南爿地帶,面積約略4,480,000 平方公里;(亞洲大陸的10%)。

下跤的國家佇南亞:

  • 孟加拉(Bangladesh)
  • 不丹(Bhutan)
  • 印度(India)
  • 馬爾地夫(Maldives)
  • 尼泊爾(Nepal)
  • 巴基斯坦(Pakistan)
  • 斯里蘭卡(Sri Lanka)
  • 阿富汗(Afghanistan)有時陣hông當做南亞的部份。
返回 "Lâm A-chiu" 頁面。