Thó-lūn:Lô͘-sái

新增話題
進行的討論

爐屎Siu-kái

 
緟懸懸的爐屎

爐屎抑是叫爐碳是煉金屬了,除了金屬以外,賰的部份。這種物件袂使倒佇農業區、水源區,毋過若經過處理了,就會使提來造路。[1]

參考資料Siu-kái

  1. 賴清隆 (2011-06-02). "買爐渣填漁塭違法 環保局當場開罰" (ēng 臺語). 彰視新聞. 
返回 "Lô͘-sái" 頁面。